Kolumn: Unga med rötterna i trädtopparna featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Kolumn: Unga med rötterna i trädtopparna

År 2024 firar Finlands svenska 4H 95 år av hållbart lärande. 4H finns för att barn och unga ska må bra. Genom skogsfostran stöder vi barn och ungas aktiva medborgarskap med mål om välbefinnande ur välmående skog.

Skogen är värdefull för oss alla. Även barn behöver skapa sig en egen relation till skogen och ges möjligheter till upplevelser i sin närmiljö. Vi vuxna fungerar som viktiga förebilder i egen handling och dialog. I dialog med barnen fördjupar vi vår förståelse för hur hen värdesätter skogen för de beslut vi tar idag har betydelse för flera generationer framöver. Vi tillgodoser barnens rätt till god baskunskap om och respekt för skogens betydelse för vår hälsa och välmående, men också skogens värde i sig.

Barn behöver skapa sig en egen relation till skogen och ges möjligheter till upplevelser i sin närmiljö. Vi vuxna fungerar som viktiga förebilder i egen handling och dialog.

 

Idag är skolan och hobbyverksamheten såsom 4H, av stor vikt i att ge barn tillgång till naturen och skogen. Som en aktör inom fria bildningen kompletterar vi med kvalitativ verksamhet skogsfostran enligt undervisningsplanen. Årligen möter vi tusentals barn och unga genom olika skogliga aktiviteter omfattande klubbar, läger, kurser inom Fs4H jämte 4H-föreningarna på olika håll i Svenskfinland och på Åland. Likväl är vi aktiva i olika skogsdagar och -evenemang som ordnas tillsammans med samarbetsnätverk bestående av aktörer inom såväl rådgivningen, företagen och utbildningen.

Genom fostran och bildning inom skog och natur så minskar vi på ungas klimatoro. Ungas insikt i lära sig lära och ökad förståelse för var och ens ansvar jämte delaktighet för en mer hållbar utveckling. Detta har varit ett rättesnöre för Fs4H:s mångsidiga utveckling av skoglig verksamhet, skogsfostran bland 4H-medlemmar i ålder 7-29 år senaste åren. Vi strävar efter att förvalta våra medlemmars intresse väl och erbjuda ett mångsidigt utbud av skogliga aktiviteter.

Inom 4H ger vi barn och unga möjlighet att skapa sig en mångsidig relation till skogen, dess värde och dess nyttjande ur olika hållbarhetsperspektiv. Vidare väcker vi ungas intresse för studier, yrkesval samt företagsamhet inom skogs- och naturbranscherna (de gröna näringarna). Vi lägger vikt vid pedagogiken lära genom att göra. Vi jobbar enligt verksamhetsmodellen tre steg till arbetslivet. Samtidigt ombesörjer vi våra 4H-ledares kompetens och lärande inom skogsfostran och utomhuspedagogik. Tillsammans lyckas vi i hållbart lärande med barn och unga till skogs.

För att inspirera barnen till olika skogliga aktiviteter i 4H-klubbarna och på läger används aktivitetsverktyget Skogspaletten flitigt av våra 4H-ledare. Under år 2023 ordnade vi inom Fs4H totalt närmare 1 300 klubbtillfällen med närmare 13 000 deltagare. Vidare upplevde vi en ökning i antal lägerdygn till över 1 300 lägerdygn.

Inom 4H-Akademin samlar och synliggör vi de ungas lärande inom 4H. Vi erbjuder validerade kurser i arbetslivsfärdighet, ungt ledarskap och teman såsom skog och trädgård för unga + 13 år. Exempelvis under våren ordnas 4H skogskurs med fokus på röjning för unga i samarbete med Västankvarn gård och Novia i södra Finland. Samma kurs planeras ordnas i höst för unga skogsintresserade i Österbotten. 4H-traktorkursen är populärare än någonsin och vi satsar på att utveckla programmet med inslag av skogsbruk. I sommar ordnas populära storläger i samarbete mellan Fs4H och flera 4H-föreningar med fokus på lärorika upplevelser med fokus på  skog, natur, mat och djur i Österbotten, Södra Finland och på Åland.

Tillsammans kan vi höja attraktionskraften för skogsbranschen bland unga  samt skapa intresse för utbildning, sysselsättning och företagsamhet inom skog i Svenskfinland.

4H-verksamheten främjar ungas aktiva medborgarskap som är en framtidskompetens. I grunden handlar hållbart lärande om att skapa en utbildningsmiljö som inte bara möter dagens behov utan också bygger en stark grund för framtida hållbarhet och utveckling. Ett hållbart lärande som bidrar till stärkt landsbygdskunskap ser till de lokala förutsättningarna och den ungas behov av lärande och kompetens.

Vi ser fram emot lärorika, gemensamma upplevelser i skogen med barn och unga – vi har rötterna i trädtopparna!

Bettina C. Lindfors, ansvarig för utveckling av skogsfostran inom Finlands svenska 4H

Kolumnen har publicerats som Månadens Krönika i Skogsbruket 2/2024. Skogsbruket ges ut av Föreningen för Skogskultur r.f.

Bilder: Wilma Issakainen, Bettina C. Lindfors

Back to top of page