Fiskeskolan inom Finlands svenska 4H

Fiskeskolan av Finlands svenska 4H är ett utbildningsprojekt för att stärka barn och ungas aktiva medborgarskap och kunskaper inom fiske, de blåa näringarna. 

Genom Fiskeskolan förstärks de ungas kännedom om det lokala fiskebeståndet, främjas sjömanskap och höjs kunskapen kring hållbar fiskanvändning.

Vårt hållbarhetsarbete med barn och unga inom 4H omfattas av vardagskunskap i vård av vattendrag, fiskevård samt allemansrätten till havs.

Fiskeskolan bygger på erfarenheterna från Ålands 4H:s pilotprojekt ”Nappat å lagat.” Erfarenheterna från Åland bekräftade att det finns ett starkt intresse bland unga för fiske och matlagning med fisk. Genom Fiskeskolan strävar vi efter att sprida dessa positiva erfarenheter till hela Svenskfinland och främja livskraftig landsbygdsutveckling genom ökat engagemang för fiskenäringen och fisk som resurs bland ny generation.

För Finlands svenska 4H är Fiskeskolan ett högprioriterat tvärsektoriellt utvecklingsprojekt. Genom att beakta kunskap och forskning inom matfostran och bildning, samt dra nytta av insikter från samarbetsnätverket, strävar vi efter att formge ett tydligt koncept för hållbart lärande och sysselsättning inom blåa näringar för barn och unga. Målet är att inkludera Fiskeskolan som en central del av vår nationella verksamhet från och med 2025.

Fiskeskolan ger barn och unga möjlighet till djupare förståelse och nya insikter i hållbart fiske genom:

  • Aktuell information om det lokala fisketillståndet och olika fiskarter
  • Praktiska övningar i hantering av olika fiskeredskap.
  • Besök av yrkesfiskare och aktiva inom de blåa näringarna
  • Övningar i fiskevård och bevarandet av vattenekosystem
  • Aktiviteter kring tillredning och användning av fisk som råvara

Fiskeskolan bidrar starkt till barn och ungas delaktighet och påverkan för såväl hållbar landsbygdsutveckling, som fiskerinäringens framtid.

 

Inom 4H skapar vi en känsla av att var och en som individ kan påverka, och vi anammar ett praktiskt förhållningssätt till ungas klimatoro. Fiskeskolan är ett sätt att stärka barn och ungas lärande i hållbar utveckling och stöda aktivt medborgarskap, vilket samtidigt skapar ringar på vattnet lokalt.

Fiskeskolan ger ringar på vattnet

Det råder en tydlig och växande samhällelig och ekonomisk efterfrågan på utbildning för unga människor kring hållbart fiske, olika fiskarter och fiskenäringen. Denna behovsanalys grundar sig dels i minskande praktiska färdigheter och vardagskunskap bland ungdomar, inklusive förmågan att tillaga hälsosam mat. En ökande avsaknad av denna grundläggande kompetens kan potentiellt leda till en minskad allmänbildning i samhället, särskilt när det gäller tillagningsprocessen för näringsrika livsmedel som fisk – en inhemsk och hållbar källa till protein och andra essentiella näringsämnen.

Finlands svenska 4H breddar aktivt sin verksamhet till de blåa näringarna för att möta dessa utmaningar och främja en bredare förståelse för fiskets mångfacetterade roll. Genom att öka medvetenheten bland unga om fiskets vikt som en central ekonomisk, miljömässig och kulturell resurs strävar vi efter att skapa en grund för hållbarhet inom fiskenäringen. Vårt mål är att förmedla relevant kunskap som inte bara inkluderar hållbart fiske utan även integrerar aspekter som berör fisken som en näringskälla och dess betydelse för samhället.

Genom Fiskeskolan siktar vi på att inspirera unga människor att engagera sig i och ta ansvar för hållbara praxis kring fiske. Genom att främja kunskap och förståelse för det marina ekosystemets komplexitet och vikten av att bevara balansen i vattenresurserna, strävar vi efter en ansvarsfull och långsiktig hantering av dessa resurser.

Genom Fiskeskolan fostrar vi en generation av unga som inte bara är medveten om fiskets centrala roll, utan även engagerad i att säkerställa dess hållbarhet för framtida generationer.

Läs mer:
Fiskeskolan projektplan PDF file

Fiskeskolan för barn och unga kommer i sin helhet att lanseras som koncept år 2025 av Fs4H. Under 2024 utarbetas pedagogiskt material, planeras och piloteras olika aktiviteter och programkonceptet i sin helhet i samarbete mellan Fs4H, 4H-föreningarna och ett brett samarbetsnätverk inom de blåa näringarna.

Fiskeläger

Under 2024 pivoterar vi konceptet genom ett urval av föreningar som planerar verksamhet som leder till något av målen. Vi utvecklar fiskeläger med tema kring Östersjön och fiskets betydelse för havet.

  • Lägren riktar sig till barn och unga i åldern 10-14.
  • Temat är fiske och tillredning av den fisk som fångas – allt från abborrar till mört och braxen.
  • Under dagen funderar deltagarna kring vad som eventuellt nedsmutsar havet, vad vi alla kan göra för att minska belastningen och på vilket sätt fisken är av stor betydelse i bekämpning av övergödning.
  • Konkret fiskas det och mat tillreds av fångsten. Dessutom bekantar sig deltagarna med vård av fiskbeståndet, dvs lokala fiskelags viktiga arbete med att utplantera yngel.
  • Äldre 4H-medlemmar fungerar som hjälpledare under dagen.

MER INFORMATION

Malin Vesterback, projektledare Fiskeskolan
malin.vesterback@fs4h.fi
tel. 050-5296323

Back to top of page