Organisationen

Finlands svenska 4H är den samlande takorganisationen för de svenskspråkiga 4H föreningarna i södra Finland, på Åland och i Österbotten.

Föreningarnas lokala verksamhet utgör ryggraden i Finlands svenska 4H. De aktiverar barn och unga inom gruppverksamhet och på läger. De stärker medlemmarnas sociala färdigheter och intresse för olika landsbygdsnäringar och de jobbar aktivt för att ge äldre ungdomar erfarenhet av arbetslivet. Du kan läsa mer om den mångsidiga 4H verksamheten i din region på våra föreningars hemsidor.

Centralorganisationens, FS4H kansliet, har som uppgift att stöda föreningarna. Vi gör det genom att producera material, såväl för kurser som för marknadsföring. Vi arrangerar utbildningar och sammankomster för föreningarnas verksamhetsledare och stimulerar till utbyte av erfarenheter och till att lära av varandra. En allt viktigare del av arbetet inom centralkansliet är att jobba för att trygga vissa ekonomiska resurser för föreningarna samt att jobba för ett samhälle enligt våra ideal.

Finlands svenska 4H rörelsen är rätt unik. Vi har anställd, kunnig personal i alla våra föreningar vilket bidrar till en kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Därtill har föreningarna en stor skara av frivilliga som handhar olika uppgifter, allt från föreningsstyrelseuppdrag till medverkan på läger och under kurser.

Centralkansliet har en personalstyrka på 2,8 helårs tjänster. Huvudkontoret finns i Helsingfors men en anställd jobbar från vårt kontor i Vasa.

I framtidens arbetsliv är det viktigt att vars och ens kreativitet och initiativförmåga tas till vara. Större delaktighet för de anställda är viktigt också ur arbetshälsoperspektiv. Förändringar i arbetslivet upplevs på ett annat sätt om man själv får vara med och ta fram idéer och genomföra dem. Vi har övergått till kompetensledning, där var och en centralkanslianställd har klart definierade arbetsuppgifter och ansvarsområden. För att säkerställa en transparent styrning av centralkansliet har vi tillsatt en ledningsgrupp från och med januari 2012.

Organisationsschema

Finlands svenska 4H består av föreningarna och av centralkansliet.

Föreningarna

Styrelserna i de olika föreningarna styr verksamheten och föreningarnas verksamhetsledare bär det operativa ansvaret.

Centralkansliet

Styrelsen för Finlands svenska 4H, ledd av riksdagsledamot Mats Nylund, fattar beslut om strategier, planer och budget samt om fördelning av bl.a. statsstöd till föreningarna. Styrelsens ärenden bereds av arbetsutskottet. Centralkansliet finns i Helsingfors med sidokontor i Vasa. På centralkansliet jobbar verksamhetsledaren och kommunikatören samt HR-ansvariga i Vasa.

OrganisationsschemaPDF file

Back to top of page

Pin It on Pinterest