4H starkt för barn och unga

Finlands svenska 4H är en riksomfattande, enig och smidig finlandssvensk barn- och ungdomsorganisation som utvecklar medlemmarnas insikt i hur de lär sig genom att stärka kompetensen kring aktivt medborgarskap, samarbete, kreativitet och välmående. 4H är en bred hobby för barn och unga i ålder 7-29 år.

4H-verksamheten bidrar starkt till att medlemmarna lär sig att lära. I vårt informationsmättade samhälle är denna av EU identifierade framtidens nyckelkompetens en förutsättning för ett aktivt medborgarskap, företagsamhet och hållbar livsstil.

4H:s starkaste resurs är 4H-föreningarna som producerar barn och ungdomsverksamheten. Lokal 4H-verksamhet erbjuds av 18 4H-föreningar i Svenskfinland och på Åland. Finlands svenska 4H är det samlande organet för 4H-föreningarna i Svenskfinland och på Åland. Fs4H:s uppgift är att skapa förutsättningar för föreningarnas ungdomsarbete genom kompetens och utbildning, produktutveckling, medelsanskaffning samt kommunikation och marknadsföring. Sakkunniga på centralkansliet ombesörjer att stödfunktionerna till föreningarna förverkligas enligt årlig verksamhetsplan och budget.

Organisationen leds av styrelsen för Finlands svenska 4H. Riksdagsledamot Anders Norrback fungerar som styrelsens ordförande. Kontaktuppgifter.

4H-verksamheten finns för att barn och unga skall må bra. Vårt uppdrag är att skapa meningsfull verksamhet som ger glädje och insikter och verktyg att hantera vardagen. Vi stöder barn och ungas uppväxt så, att var och en kan hitta sin plats i samhället. Att växa upp till en aktiv och ansvarsfull del av samhället.

Hållbart lärande – lära genom att göra

Inom 4H lär sig barn och unga nya färdigheter och social kompetens genom att göra. Vi värderar högt praktiskt kunnande , arbetslivsfärdigheter och företagsamhet. 4H känns igen av vår gröna fyrklöver, där varje blad representerar en egenskap.

Fyrklövern är 4H-verksamhetens symbol, där varje klöverblad representerar en färdighet som utvecklas inom verksamheten.

De fyra identifierade kärnkompetenserna är:

  • Bladet HUVUD representerar kunnande inom att aktivt medborgarskap omfattande bl.a. arbetslivets spelregler, företagsamhet, initiativtagande
  • Bladet HJÄRTA representerar vår förmåga att samarbeta, lyssna och samverka med varandra. Genom samarbete lär vi oss av varandra.
  • Bladet HAND representerar kreativitet. Genom att prova på, utveckla, göra på nytt stimuleras kreativiteten och fantasin. Tilltron till det egna görandet vid problemlösning ökar.
  • Bladet HÄLSA representerar individens välmående. Genom aktiviteter inom skog, natur, mat och kost samt odling och djur utvecklas förståelse för faktorer som påverkar individens återhämtning och välbefinnande. Verksamheten har en stark koppling till landsbygden och skärgården med målet att även finnas inom städer med betydande svenskspråkig befolkning.

4H-verksamheten har en stark koppling till landsbygden och skärgården, med målet att även finnas inom städer.

Verksamhetsmodell – 3 steg till arbetslivet

Det lokala ungdomsarbetet är Finlands svenska 4H:s styrka. Verksamhetsmodellen vi jobbar enligt är Tre steg till arbetslivet och omfattar:

  • Steg 1: Gruppverksamhetklubbar, egenuppgifter, läger, tävlingar (barn 7-12 år)
  • Steg 2: Kursverksamhet och sysselsättning, 4H-Akademin – arbetslivs-och företagsfostran, ledarskapsfärdigheter (4H-Körkort till arbetslivet), tematiska 4H-kurser (studiepoäng och kompetensmärken), förmedling av jobb från lokalsamhället till unga, internationell verksamhet (unga 13-29 år)
  • Steg 3: Ungas företag – 4H-företagaren, 4H som arbetsplats (unga 13-29 år)

Våra fokusområden genomsyrar all verksamhet –  matfostran, skogsfostran samt hållbarhet och cirkulär ekonomi.

4H-Akademin samlar ungas lärande och kompetens inom Fs4H

4H-Akademin utvecklar den ungas ledarskapsfärdigheter och erhåller första insikter i arbetslivet samt kontakt till landsbygdsnäringarna. De ungas lärande synliggörs via studiepoäng, digitala kompetensmärken samt deltagande i nordiska och internationella aktiviteter. 4H-Akademin omfattar steg 2 och 3 i vår verksamhetsmodell.

Inom Finland svenska 4H ordnas årligen 1 600 klubbtillfällen,  1200 lägerdygn och 1 300 kurstimmar. Vidare förmedlar 4H-arbetspooler och 4H-företag drygt 10 000  arbetstimmar till ett värde av ca 100 000 euro i utbetalda löner.
Läs mer:
Back to top of page