4H-unga samlades för skogskurs med röjsåg featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

4H-unga samlades för skogskurs med röjsåg

Engagerade 4H-unga i södra Finland erhöll nya färdigheter i skogsvård på 4H-skogskurs med röjsåg på Västankvarn gård. 

– Under två intensiva kursdagar lärde sig de unga + 13 år om grunderna i hållbart skogsbruk och plantskogsvård, röjsågshantering och arbetssäkerhet, berättar Bettina C. Lindfors, utbildningsansvarig vid Finlands svenska 4H.

– Första kursdagen lärde vi oss hantera röjsågen och prövade på lövskogsröjning nära en tomt. Under den andra kursdagen åkte vi ut i näraliggande skog för röjning jämte gallring av 12-14 årig granplantskog, säger Axel Öhman, kurslärare och skogsbruksingenjör.

 

 

– Vi har lärt oss att träden ska vara 2-2,5 m från varandra i plantskog. I granplantering lämnas i första hand gran, om inte gran så lämnas bästa tallar eller björkar. Alltid lämnas ekar och andra ädellövträd. Små hjortbetade rönnar kan lämnas och en oröjd skyddszon mot ett vattendrag, berättar en av kursdeltagarna.

 

Öhman tillägger att de unga har nu färdigheter i att kontrollera tätheten med cirkelprovytetagning i plantskog. Vidare har gruppen diskuterat hur man beaktar naturen och viltet vid röjning.

– 4H skogskursen avslutades i maskinhallen med vässning och byte av klinga på röjsågen, puts av luftfiltret, koll av tändstiftet och vinkelsmörjning. Vidare funderade vi på möjligheterna till utbildning, sysselsättning och företagsamhet inom skog, sammanfattar Lindfors.

4H skogskurs med röjsåg ordnas som en temakurs inom 4H-Akademin vid Finland svenska 4H. Målet är att ordna skogskursen med röjsåg årligen för såväl 4H-unga i södra Finland som i Österbotten. Till nästa smider Fs4H och lokala samarbetsparter planerna för skogskurs i södra Österbotten i höst.

 

Skogskursen ordnades av Finlands svenska 4H i samarbete med Västankvarn Gård, Yrkeshögskolan Novia – Novia UAS, Ingå 4H och SFV Studiecentral. Kursen förverkligades med stöd av Föreningen för Skogskultur.

Back to top of page