Som fisken i vattnet, 2010

Projektet riktade sig till barn i åk 5-6 och resulterade i en heldags fiskeexkursion vars syfte var att förbättra barnens kunskaper om fisken och dess levnadsmiljö, samt att väcka intresse för fiskenäringen som helhet. Projektet producerade också en fiskehandbok för barn.

Involverade parter: Malax-Petalax-Bergö 4H och Sundom 4H
Finansiär: EUs fiskerifond genom Kustaktionsgruppen i Österbotten

Bakgrunden till projektet står att finna i att det småskaliga kustfisket längs Österbottens kust står inför en rad utmaningar, t. ex. den överlag höga medelåldern hos flertalet yrkesverksamma fiskare.

Svårigheterna i fiskets bedrivande har lett till en svagare ställning hos yngre människor att engagera sig i fisket som yrke. För att behålla och utveckla fiskenäringens ekonomiska status och betydelse är det viktigt att väcka intresse och sprida kunskap hos barn och unga i regionen. Både för att säkra nyrekryteringen i fisket, men också för att skapa engagemang för en livskraftig fiskenäring som har framtidstro, är långsiktigt hållbar och som erbjuder miljövänligt närfiskade och näringsrika livsmedel.

Projektet lyfte tillsammans med barnen fram det bästa och roligaste med fisket och vattenmiljön, ökade barnens kunskap om fiskenäringen som helhet samt bidrog till att skapa ett intresse för fisket inom hela 4H-organisationen.

Back to top of page