Samarbete ger mervärde

Vi är öppna för all form av samarbete. Tillsammans med olika aktörer kan vi skapa högklassig och rolig medlemmar för barn och unga.

I frågor som berör primärnäringar och därtillhörande marknadsföringsaktiviteter samarbetar vi med Svenska lantbrukssällskapens förbund.

Vår finskspråkiga systerorganisation, Suomen 4H-litto, är viktig och värdefull för oss. Vår samverkan bottnar i en lång historia av erfarenhetsutbyte, gemensamma 4H-aktioner och påverkansarbete.

Vi deltar aktivt i de nätverk som Svenska studieförbundet upprätthåller som service för det Finlandssvenska organisationsfältet t.ex. verksamhetsledar- och informatörsnätverket.

Vi samarbetar nära med SFV Bildning när vi arrangerar kurser och seminarier.

Samarbetet med andra aktörer ser vi gärna resultera i goda projekt, informationsutbyte och rolig tid tillsammans.

Inom projektet Matskolan samarbetar vi nära med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), Folkhälsans förbund, Suomen 4H, Mjölk och hälsa rf samt Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK.

Inom projektet Vår gemensamma vardag samarbetar vi med Suomen 4H-liitto, Flerspråkighetsinstitutet vid Vasa universitet och Förbundet Pohjola-Norden.

Vi utvecklar som bäst vår skogliga verksamhet och har fört diskussioner bl.a. med Skogscentralen och yrkeshögskolan Novia om gemensamma aktioner.

Vårt nordiska samarbete och våra nordiska aktiviteter koordinerar vi under vår nordiska takorganisation, Nordisk samarbetsorganisation för ungdomsarbete – NSU. FS4H är representerad i NSU styrelsen och våra medlemmar deltar på Nordiskt 4H-läger, på den Nordiska ungdomsveckan och i den Nordiska ledarskolan.

Vårt europeiska samarbete och våra europeiska aktiviteter koordinerar vi under vår europeiska takorganisation Rural Youth Europe, RYE. FS4H deltar på RYE:s årsmöte och våra medlemmar deltar på de europeiska evenemangen höst- och vårseminarium samt sommarskolan Rally.

Om föreningarnas lokala samarbete kan du läsa mer på respektive förenings hemsida.

Våra samarbetsparter

Suomen 4H-liitto

Svenska lantbrukssällskapens förbund

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund

Folkhälsans förbund

Mjölk och hälsa rf

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Pohjola-Norden

Flerspråkighetsinstitutet vid Vasa universitet

Nordisk samarbetsorganisation för ungdomsarbete

Rural Youth Europe

Några av våra finansieringssamarbeten

Jord- och skogsbruksministeriet

Svenska kulturfonden

von Frenckells stiftelse

Brita Maria Renlunds minne

SFV Bildning

Henry Fords stiftelse

Svenska folkskolans vänner

Föreningen för främjande av huslig utbildning

Back to top of page

Pin It on Pinterest