flickor ser på träd i skogen
Publicerad | Uppdaterad | i Huvud, Skogspaletten

Öva stämpla

Då man stämplar planerar man en gallring, det vill säga minskar på träden så att de kvarstående träden får mera ljus och näring för att bli ännu finare.

Tidsåtgång: ca ½ timme

Material:

  • 50 lappar (5 x 5 cm) med siffror från 1-50
  • fiberband för att märka ut området
  • pennor
  • Stämplingskort (numrerat rutfält 1-50)

Föreberedelser: placera ut lapparna med numrorna 1-50 på träden i ett lämpligt skogsområde, tidsåtgång ca ½ timme. Be gärna hjälp av den lokala skogsvårsföreningen/Reviret om du känner dig osäker. Gör ett facit där rätta träd är bortplockade.

Vid gallringen formar man sin skog. Man ska bestämma sig för vilka träd som ska finnas kvar till slutavverkningen. De är de s.k. huvudstammarna, de största och bäst växande träden, som har raka stammar och fina toppar. Träden gynnas genom att man tar bort de träd som konkurrerar med dem. Då behöver de inte kämpa om näring och ljus. Växer träden för tätt blir de långa, smala och har en liten trädkrona, som är känsliga för bl.a. storm och snö.

Man ska gallra bort alla dåliga träd, d.v.s. träd med två toppar, sjuka träd, krokiga och skadade träd. Torra stammar kan lämnas kvar som boträd åt fåglarna. Om det finns lövträd så ska man fundera extra. Om man har ett fint lövträd bredvid en skadad tall i ett tallbestånd så lämna det och ta bort tallen. Lämna inga stora luckor. Det är ingen idé att gallra bort ett dåligt träd om det blir en stor lucka kvar. I en väl gallrad skog har alla träd utrymme att växa och det finns inget gallringsbehov inom de närmaste fem åren.

Gör så här: Berätta för deltagarna vad stämpling går ut på. Dela in barnen i små grupper på 2-4 barn/grupp. Dela ut penna och papper med rutsystem 1-50. Be barnen se på träden och fundera på vilka träd som ska gallras bort. På pappret ska de kryssa för den siffran som motsvarar trädets siffra som de vill gallra bort.

Tips! Cirka hälften av träden skall bort i en tät skog, det finns s.k. säkra träd som skall bort eller bli kvar.

Efter att alla grupper fått stämpla går man tillsammans igenom vilka som är de rätta träden som ska lämnas kvar och vilka som ska gallras bort. Fundera tillsammans varför det är så.

Back to top of page

Pin It on Pinterest