Händig hemhjälp 2009 -2011

Projektet gick ut på att finna de unga som vill skaffa sig en arbetserfarenhet, skapa stödande funktioner för att den unga kan anta arbetsuppdrag samt lära henne om marknadsföring och kundvård

Involverade föreningar: Borgå 4H, Sibbo 4H, Östnylands 4H

Total budget: 80 000€
Finansiär: Leader Östnyland, Silmu r.f.

Inom projektetbegränsades arbetsmarkanden till, i likhet med projektets namn, hemhjälp vilket inbegripit allt från fönstertvätt till trädgårdsarbete. Finlands svenska 4H fungerade som huvudman för projektet men för förverkligandet av projektaktiviteter upphandlades tjänster av ovannämnda, aktiva 4H-föreningar inom området. Projektet var uppbyggt kring fyra olika åtgärder.

Sysselsättningsmöjligheter. Projektet sökte aktivt potentiella kunder bland annat genom flygblad, B to B aktiviteter samt allmän information.

Den ungas kompetens. Projektdeltagaren förbereddes för kommande uppdrag genom att hon deltog på av projektet anordnade temakurser ss. fönstertvätt, städning, skogsröjning eller hundsittning. Ingen ungdom kan anvisas en arbetsuppgift utan att hon först deltagit på en kompetensstödande aktivitet.

Coaching. Fastän den unga deltagit på de kompetensstödande aktiviteterna kan den faktiska arbetssituationen vara skrämmande. Inom projektet gavs direkt stöd till den unga under själva arbetssituationen. Så som exempel kan nämnas, att 4H-föreningen fått ett erbjudande om fönstertvätt hos fru A. Jobbet gavs till en ungdom och vid det första jobbtillfället deltog 4H-föreningens verksamhetsledare så som handledare avden unga. Under tillfället genomgicks förutom själva arbetet också frågor som berörde kundvård.

Marknadsföring och kundbemötande samt –vård. Till projektets uppgifter hörde att marknadsföra beredskapen att motta arbetsuppgifter inom hemhjälpsektorn. Primärt låg ansvaret på de berörda 4H-föreningarna men till projektets kompetenshöjande aktiviteter hörde även att undervisa i marknadsföringsåtgärder.Därmed deltog de unga i marknadsföringen av egna arbetsuppgifter. Under coaching
tillfällena gavs handgripliga instruktioner för utförandet av specifika arbetsuppgifter, menhandledningarnas målsättning var också att diskutera med den unga om kundbemötande och kundvård.

Ekonomiadministration. Fastän arbetsmöjligheterna var det primära målet skulle den unga även handledas i för företaget så viktiga ekonomiadministration. Den unga lärde sig inom projektet fakturering, skattebetalning och lönesättning.

Projektet uppnådde verkligt goda resultat. Kompetenshöjande aktiviteter har vidtagits inom området motsvarande ett hundrafemtiotal timmar. Värdet av utförda arbetstimmar av unga uppgår till ca 40 000 € och 4H-föreningarna inom projektområdet
kan redovisa ca 50 unga inom sin arbetspool. Detta är extraordinärt när vi talar om ungdomar på landsbygden i åldern 16.

Finlands svenska 4H:s europeiska plattform Rural Youth Europe utsåg projekt Händig Hemhjälp till andra bästa ungdomsinitiativet år 2010. Till plattformen hör 26 medlemsorganisationer från 23 olika länder, representerande ett medlemsantal om 500 000.

Back to top of page

Pin It on Pinterest