4 our future, 2008-2010

Detta framgångsrika projekt var ett renodlat företagsamhetsprojekt som vid avslut kunde uppvisa framgångsrika metoder för hur man kan stimulera ungdomar till entreprenörskap.

Involverade föreningar: Österbottens 4H-föreningar under ledning av Malax-Petalax-Bergö 4H

Total budget: 150 000€
Finansiär: Leader via Aktion Österbotten

Målsättningen med projektet var att sprida och inte­grera kunskap, kompetens och engagemang kring frågor som rör företagsamt lärande. Målsättningen förverkligades ge­nom att utveckla och vidareförädla samverkan mel­lan grundskolorna och mellan grundskolor, kommun och förenings- och näringsliv.Inom projektet arrangerades seminarier och fortbildnin­gar inom olika ämnesområdet.

Projektet samarbetade nära med det regionala koordiner­ingsprojekt av företagsamhetsfostran i Österbotten. Den lokala förankringen i projektet var en mycket vik­tig del i arbetet med att sprida och implementera fostran till företagsamhet. Projektet genomfördes i hela Svenskösterbotten.

Back to top of page

Pin It on Pinterest